Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

barszczowa

January 20 2020

barszczowa
Reposted frombluuu bluuu viapanimruk panimruk
barszczowa
Reposted fromxanth xanth
0484 d7f9 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadestroyed destroyed

January 18 2020

barszczowa
2830 c6b9
Reposted fromkarahippie karahippie viausmiechprosze usmiechprosze
barszczowa
3518 3f91 500
Reposted fromxanth xanth vianaich naich
barszczowa
9620 bda8 500
Reposted frombrumous brumous viabiezkorystnoj biezkorystnoj
barszczowa
8157 a945
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakateistrue kateistrue
barszczowa
W Znamirowicach, nad brzegiem Jeziora Rożnowskiego wznosi się wyjątkowa konstrukcja. To Most Jana Stacha, największa tego typu kamienna budowla na świecie wzniesiona siłami jednego tylko człowieka.
To największy kamienny most zbudowany przez jednego człowieka bez użycia ciężkiego sprzętu. Masywna konstrukcja z piaskowca, wzniesiona w latach 1968-1971, ma 13 m wysokości, 7,5 m szerokości i 20 m długości. Łączy zbocza głębokiego na 10 m jaru, dnem którego płynie strumień wpadający do Jeziora Rożnowskiego.
Budowniczym mostu był Jan Stach, rolnik gospodarzący wraz z żoną Heleną i dwoma synami w przysiółku Zapaść. Sytuacja rodziny skomplikowała się, gdy wraz z budową zapory na Dunajcu w latach 60. XX wieku, wody rozrastającego się zalewu zaczęły pochłaniać okoliczne pola i drogi, odcinając od świata również gospodarstwo Stachów, którzy zmuszeni byli korzystać od tej pory z drogi prowadzącej przez grunty sąsiadów.

Niestety, jak to często bywa, sąsiedzka życzliwość bywa kapryśna i pewnego dnia, po kłótni, sąsiedzi zablokowali przejazd panu Janowi wiozącemu swoje plony na targ do Nowego Sącza. Ten uniósł się honorem i początkowo przeprawiał się przez jezioro łodzią. W końcu, w roku 1968 postanowił zbudować most nad głębokim jarem górskiego strumienia, który miał go uniezależnić od kaprysów sąsiadów.
Reposted fromppiotrus ppiotrus viapl pl

January 17 2020

barszczowa
9104 dbc9 500
Reposted fromstroschek stroschek viamaardhund maardhund
barszczowa
3614 d7ca
Reposted fromkarahippie karahippie viamaardhund maardhund

January 16 2020

barszczowa
1863 d979 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianaich naich
barszczowa
5312 1a88
Reposted fromregcord regcord viamociumpanie mociumpanie
barszczowa
Reposted fromshakeme shakeme viaflyleaf flyleaf
barszczowa
4346 8b75 500
Reposted fromtfu tfu viamangoe mangoe
barszczowa
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viay-xcv-y y-xcv-y
barszczowa
Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— L.C.
Reposted fromwowlovely wowlovely viay-xcv-y y-xcv-y
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl